COleConvertDialog::COleConvertDialog

COleConvertDialog()COleClientItem* pItem,DWORDdwFlags=CF_SELECTCONVERTTO,identyfikator CLSIDFAR* pClassID=NULL,CWnd* pParentWnd=NULL);

Parametry

pItem

Wskazuje element, który ma być konwertowane lub aktywowane.

dwFlags

Flaga tworzenia, który zawiera dowolną liczbę następujących wartości łączone, przy użyciu iloczynem bitowym- lub operatora:

pClassID

Wskazuje identyfikator CLSID elementu do konwersji lub uaktywniony. Jeśli będzie używana wartość NULL, identyfikator CLSID związane z pItem.

pParentWnd

Punkty do nadrzędnej lub właściciel obiektu okna (typu CWnd) do której należy obiekt okna dialogowego. Jeśli jest NULL, okno nadrzędne okna dialogowego ustawiono w głównym oknie aplikacji.

Uwagi

Konstrukcje tylko obiekt COleConvertDialog . Aby wyświetlić okno dialogowe, wywołania funkcji DoModal.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Klucz CLSID oraz struktury OLEUICONVERT.

Omówienie COleConvertDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleConvertDialog::DoModal, COleConvertDialog::m_cv

Index