COleControlModule

Klasa COleControlModule jest klasą bazową, z którego pochodzą obiekt moduł formantu OLE. Klasa ta przewiduje funkcje składowe Inicjowanie modułu kontroli. Każdy moduł formantu OLE, która używa programu Microsoft Foundation classes może zawierać tylko jeden obiekt pochodzący z COleControlModule. Ten obiekt został wybudowany, gdy inne obiekty globalne C++ są zbudowane. Stwierdzenie pochodną obiektu COleControlModule na poziomie globalnym.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z klasy COleControlModule , zobacz klasy CWinApp i artykułu Formantów ActiveX w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxctl.h>

|&Nbsp Członkowie klasy podstawowej ; Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC DRAWPIC | Próbki MFC TESTHELP

Index