COleControl::WillAmbientsBeValidDuringLoad

BOOL WillAmbientsBeValidDuringLoad ( );

Wartość zwracany

Nonzero wskazuje, że otoczenia właściwości będą obowiązywać; w przeciwnym razie właściwości otoczenia nie będą obowiązywać.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy formantu należy użyć wartości właściwości otoczenia jak wartości domyślne, gdy następnie zostanie załadowany ze stanu trwałe.

W niektórych pojemników Jeśli formant nie mogą mieć dostęp do jego właściwości otoczenia podczas początkowego zgłoszenia do zastępowania COleControl::DoPropExchange. Jest to przypadek, gdy kontenera wywołuje IPersistStreamInit::Load lub IPersistStorage::Load przed do wywołania IOleObject::SetClientSite (jeżeli nie honoruje bitowe stan OLEMISC_SETCLIENTSITEFIRST ).

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::DoPropExchange, COleControl::GetAmbientProperty

Index