COleControl::TranslateColor

COLORREF TranslateColor ( OLE_COLOR clrColor, HPALETTE hpal = NULL );

Wartość zwracany

RGB (czerwony, zielony, niebieski) 32-bitowy kolor wartość, która określa kolor pełny najbardziej zbliżony do wartości clrColor , że urządzenie może reprezentować.

Parametry

clrColor

OLE_COLOR typ danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Windows OleTranslateColor funkcji.

hpal

Uchwyt do palety opcjonalne; może być NULL.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do konwersji wartości koloru z typem danych OLE_COLOR do COLORREF typ danych. Ta funkcja jest przydatna do tłumaczenia zapasów ForeColor i właściwości BackColor dla COLORREF typów używanych przez funkcje składowe CDC.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetForeColor, COleControl::GetBackColor

Index