COleControl::TransformCoords

nieważne TransformCoords ( POINTL FAR * lpptlHimetric, POINTF FAR * lpptfContainer, DWORD flagi );

Parametry

lpptlHimetric

Wskaźnik do struktury POINTL zawierających współrzędne w jednostkach HIMETRIC.

lpptfContainer

Wskaźnik do struktury POINTF zawierających współrzędne kontenera jednostki rozmiaru.

flagi

Kombinacja następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do przekształcenia współrzędnych wartości między HIMETRIC i jednostek macierzysty kontenera.

Pierwsze dwie flagi, XFORMCOORDS_POSITION i XFORMCOORDS_SIZE, wskazuje, czy współrzędne powinny być traktowane jako położenie lub rozmiar. Pozostałe dwie flagi wskazują kierunek transformacji.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::AmbientScaleUnits

Index