COleControl::SetRectInContainer

BOOL SetRectInContainer ( LPRECT lpRect );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli połączenie zostało zakończone pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpRect

Wskaźnik prostokąta zawierającego formantu nowe współrzędne względne do kontenera.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zestawu współrzędnych formantu prostokąt względem kontenera, wyrażone w jednostkach urządzenia. Jeśli formant jest otwarty, jego rozmiaru; w przeciwnym razie kontenera OnPosRectChanged funkcja jest wywoływana.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetRectInContainer, COleControl::GetControlSize

Index