COleControl::SetEnabled

nieważne Metoda SetEnabled ( BOOL bWłączony );

Parametry

bWłączony

Prawda , jeśli formant ma być włączone; inny sposób Fałsz.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do ustawienia zapasów włączone wartość właściwości formantu. Po ustawieniu tej właściwości, nazywa się OnEnabledChange.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetEnabled, COleControl::OnEnabledChanged

Index