COleControl::SetControlSize

BOOL SetControlSize ( int cx, int cy );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli połączenie zostało zakończone pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

cx

Określa nową szerokość formantu w pikselach.

cy

Określa wysokość nowego formantu w pikselach.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić rozmiar okna formantu OLE i powiadamia kontener, w którym zmiana witryny kontroli. Funkcja ta nie powinna służyć w konstruktorze Jeśli formant.

Należy zauważyć, że wszystkie współrzędne dla kontroli systemu windows są ustalane względem górnego rogu formantu.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetControlSize, COleControl::GetRectInContainer

Index