COleControl::SerializeExtent

nieważne SerializeExtent ( C&Archiveamp; ar );

Parametry

ar

Obiekt CArchive serializować do lub z.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do serializowania lub zainicjować Państwo miejsca wyświetlania przydzielonych do kontroli.

Można poprawić wydajność binarne trwałość formantu, przy użyciu SerializeExtent, SerializeStockPropsi SerializeVersion do zastąpienia COleControl::Serialize. Zobacz przykład poniżej. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące optymalizowania inicjowania, zobacz formantów ActiveX: optymalizacja.

Przykład

void CMyCtrl::Serialize (C&Archiveamp; ar)
{
    DWORD dwVersion =
        SerializeVersion (ar, MAKELONG (_wVerMinor, _wVerMajor));
    SerializeExtent(ar);
    SerializeStockProps(ar);

Jeżeli (cz.d.a.IsLoading())
    {
        / / ładowanie niestandardowych właściwości tutaj
    }
    Else
    {
        / / save tutaj właściwości niestandardowych
    }
}

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::SerializeStockProps, COleControl::SerializeVersion

Index