COleControl::ResetStockProps

nieważne ResetStockProps ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zainicjowania stanu zapasów właściwości COleControl w celu ich wartości domyślne. Właściwości są: wygląd, kolor tła, BorderStyle, podpis, włączone, czcionki, ForeColor, hWnd i tekst. Opis właściwości zapasów, zobacz formantów ActiveX: dodawanie właściwości Stock.

Można poprawić wydajność binarne inicjowania kontroli, przy użyciu ResetStockProps i ResetVersion do zastąpienia COleControl::OnResetState. Zobacz przykład poniżej. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące optymalizowania inicjowania, zobacz formantów ActiveX: optymalizacja.

Przykład

void CMyCtrl::OnResetState()
{
 nbsp;  ResetVersion (MAKELO&NG (_wVerMinor, _wVerMajor));
    ResetStockProps();

/ / Inicjuj tutaj właściwości niestandardowych
}

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::ResetVersion, COleControl::SerializeStockProps

Index