COleControl::ReleaseDC

int ReleaseDC ( CDC * pDC );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pDC

Identyfikuje kontekstu urządzenia kontenera wydany.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do wydania kontekstu urządzenia wyświetlania kontenera formant, zwalniając kontekstu urządzenia do użytku przez inne aplikacje. Aplikacja musi wywołać ReleaseDC dla każdego wywołania GetDC.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetDC

Index