COleControl::OnSetObjectRects

wirtualne BOOL OnSetObjectRects ( LPCRECT lpRectPos, LPCRECT lpRectClip );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zmiany położenia została przyjęta; inny sposób 0.

Parametry

lpRectPos

Wskaźnik do struktury RECT , wskazując nowe położenie i rozmiar względem kontenera formantu.

lpRectClip

Wskaźnik do struktury RECT wskazujące prostokątny obszar, do którego ma zostać przycięty kontroli.

Uwagi

Wywoływany przez ram do wykonania wywołania do IOleInPlaceObject::SetObjectRects. Domyślna implementacja automatycznie obsługuje przesuwanie i zmienianie rozmiaru okna kontroli i zwraca wartość TRUE.

Zastąpić tę funkcję, aby zmienić domyślne zachowanie tej funkcji.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index