COleControl::OnSetData

wirtualneBOOLOnSetData (LPFORMATETClpFormatEtc,LPSTGMEDIUMlpStgMedium, BOOLbRelease );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpFormatEtc

Wskaźnik do struktura FORMATETC określanie formatu danych.

lpStgMedium

Wskaźnik do struktury STGMEDIUM , w której znajduje się dane.

bRelease

Prawda , jeśli formant powinien wolnego nośnika; Wartość FALSE Jeśli formant nie powinny wolnego nośnika.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu zamienić dane z formantu określone dane. Jeśli właściwość trwałe danych ustawiono formatu, domyślna implementacja modyfikuje stan sterowania odpowiednio. W przeciwnym wypadku domyślna implementacja nie działają. Jeśli bRelease jest TRUE, wywołanie ReleaseStgMedium jest dokonywana; inny sposób nie.

Zastąpić tę funkcję, aby zastąpić dane z formantu określone dane.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat struktur FORMATETC i STGMEDIUM w dokumentacji OLE.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::DoPropExchange

Index