COleControl::OnRenderFileData

wirtualne BOOL OnRenderFileData ( LPFORMATETC lpFormatEtc, CFile * pFile );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpFormatEtc

Punkty do struktura FORMATETC określając format, w którym złożono wniosek o informacje.

pFile

Punkty do obiektu CFile , w którym dane ma być renderowane.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu pobierania danych w określonym formacie, gdy nośnik jest plikiem. Określony format jest jednym wcześniej umieszczone w obiekt formantu przy użyciu funkcji członek DelayRenderData dla renderowania opóźnione. Domyślna implementacja tej funkcji po prostu zwraca wartość FALSE.

Zastąpić tę funkcję do dostarczenia danych żądanego formatu i średniej. W zależności od danych warto zastąpić jednym z pozostałych wersji tej funkcji w zamian. Jeśli chcesz obsługiwać wielu nośnikach, zastąpić OnRenderData. Jeśli dane w pliku lub o zmiennym rozmiarze, zastąpić OnRenderFileData.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat struktura FORMATETC w dokumentacji OLE.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::OnRenderData, COleControl::OnRenderGlobalData

Index