COleControl::OnQueryHitPoint

wirtualne BOOL OnQueryHitPoint ( DWORD dwAspect, LPCRECT pRectBounds, punkt ptlLoc, DŁUGO lCloseHint, DWORD * pHitResult );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli pomyślnie zwracany jest wynikiem trafień; przeciwnym razie 0. Hitem jest nakładanie się z obszarem wyświetlania formantu OLE.

Parametry

dwAspect

Określa, w jaki sposób obiekt jest reprezentowany. Prawidłowe wartości są pobierane z wyliczenia DVASPECT lub DVASPECT2.

pRectBounds

Wskaźnik do struktury RECT , określając prostokąta obwiedni obszaru klienckiego formantu OLE.

ptlLoc

Wskaźnik do struktury pkt , określając punkt mają być sprawdzane hitem. Punkt jest określony w OLE klienta przestrzeni współrzędnych.

lCloseHint

Odległość, który definiuje "blisko" punktu kontroli hitem.

pHitResult

Wskaźnik wyniku kwerendy trafień. Jedna z następujących wartości:

Uwagi

Wywoływany przez ramy w odpowiedzi na wniosek IViewObjectEx::QueryHitPoint kontenera. Sprawdza, czy prostokąt wyświetlany obiekt nakłada się na dany punkt (liczba wyświetleń punktu). QueryHitPoint może być zastąpiona badania trafienia nieprostokątnym obiektów.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::OnQueryHitRect

Index