COleControl::OnMapPropertyToPage

wirtualne BOOL OnMapPropertyToPage ( DISPID dispid, LPCLSID lpclsid, BOOL * pbPageOptional );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli identyfikator klasy zostało zwrócone w lpclsid; inny sposób 0.

Parametry

dispid

Identyfikator wysyłki właściwości formantu.

lpclsid

Wskaźnik do struktury identyfikator CLSID , dzięki którym zostanie zwrócony identyfikator klasy.

pbPageOptional

Zwraca wskaźnikiem czy wykorzystania strony określona właściwość jest opcjonalna.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu uzyskania Identyfikatora klasy implementujące edycji określonej właściwości strony właściwości.

Zastąpić tej funkcji, aby wywołać jeśli formant strony właściwości z kontenera właściwości przeglądarki.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::OnGetDisplayString

Index