COleControl::OnGetPredefinedValue

wirtualne BOOL OnGetPredefinedValue ( DISPID dispid, DWORD dwCookie, WARIANTU FAR * lpvarOut );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli wartość zostało zwrócone w lpvarOut; inny sposób 0.

Parametry

dispid

Identyfikator wysyłki właściwości formantu.

dwCookie

Wartości plików cookie wcześniej zwróconej przez zastępowanie COleControl::OnGetPredefinedStrings.

lpvarOut

Wskaźnik do struktury WARIANTU , za pomocą którego będzie zwracana wartość właściwości.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu uzyskania wartości odpowiadający jednej z wstępnie zdefiniowanych ciągi poprzednio zwróconych przez zastępowanie COleControl::OnGetPredefinedStrings.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::OnGetPredefinedStrings, COleControl::OnGetDisplayString

Index