COleControl::OnGetPredefinedStrings

wirtualne BOOL OnGetPredefinedStrings ( DISPID dispid, CStringArray * pStringArray, CDWordArray * pCookieArray );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli elementy zostały dodane do pStringArray i pCookieArray.

Parametry

dispid

Identyfikator wysyłki właściwości formantu.

pStringArray

Tablicy ciągów do są wypełniane zwracanych wartości.

pCookieArray

Macierz DWORD aby być wypełniane zwracane wartości.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu uzyskania zestaw wstępnie zdefiniowanych ciągów reprezentujące możliwe wartości właściwości.

Zastąpić tę funkcję, jeśli Jeśli formant zawiera właściwość zestaw możliwych wartości, które mogą być reprezentowane przez ciągi. Każdy element dodany do pStringArray, należy dodać odpowiedniego elementu "cookie" do pCookieArray. Te wartości "cookie" później mogą być przekazane w ramach funkcji COleControl::OnGetPredefinedValue.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::OnGetPredefinedValue, COleControl::OnGetDisplayString

Index