COleControl::OnGetInPlaceMenu

wirtualne HMENU OnGetInPlaceMenu ( );

Wartość zwracany

Uchwyt formantu menu, lub NULL Jeśli formant ma brak. Domyślna implementacja zwraca wartość NULL.

Uwagi

Wywoływany przez ramy podczas kontrola jest interfejs użytkownika do uzyskania w menu mają być scalone istniejące menu kontener.

Aby uzyskać więcej informacji na temat scalania OLE zasobów, zobacz artykuł menu i zasobów (OLE) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index