COleControl::OnGetDisplayString

wirtu&alne BOOL OnGetDisplayString ( DISPID dispid, CStringamp; strValue );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli ciąg zostało zwrócone w strValue; inaczej 0.

Parametry

dispid

Identyfikator wysyłki właściwości formantu.

strValue

Odwołanie do obiektu CString , poprzez które zostanie zwrócony ciąg.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu uzyskania ciąg, który reprezentuje bieżącą wartość właściwości oznaczone dispid.

Zastąpić tę funkcję, jeśli formantu ma właściwości, których wartość nie może być bezpośrednio konwertowany jest na ciąg i ma wartość właściwości mają być wyświetlane w przeglądarce właściwości dostarczanych kontenera.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::OnMapPropertyToPage

Index