COleControl::OnEnumVerbs

wirtualne BOOL OnEnumVerbs ( LPENUMOLEVERB FAR * ppenumOleVerb );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zlecenia są dostępne; inny sposób 0.

Parametry

ppenumOleVerb

Wskaźnik do obiektu IEnumOLEVERB , który wylicza formantu zleceń.

Uwagi

Wywołany w ramach po kontenera wywołuje funkcję Państwa IOleObject::EnumVerbs . Domyślna implementacja wylicza wpisów ON_OLEVERB w planie wiadomości.

Zastąpić tę funkcję, aby zmienić domyślną metodą enumerating zleceń.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;O&N_OLEVERB, ON_STDOLEVERB

Index