COleControl::OnEdit

wirtualne BOOL OnEdit ( LPMSG lpMsg, HWND hWndParent, LPCRECT lpRect );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli wywołanie zakończyło się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpMsg

Wskaźnik komunikat systemu Windows, która wywołała zlecenia.

hWndParent

Dojście do okna nadrzędnego formantu.

lpRect

Wskaźnik prostokąt używane w kontenerze.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji spowodować formantu ma być UI aktywowany. Ten sam efekt, jak wywoływanie formantu OLEIVERB_UIACTIVATE zlecenie.

Ta funkcja jest zazwyczaj używany jako funkcję obsługi dla wpisu mapy komunikat ON_OLEVERB . Dzięki temu czasownik "Edit" dostępne w menu "Object" formantu. Na przykład:

ON_OLEVERB (AFX_IDS_VERB_EDIT, OnEdit)

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index