COleControl::IsModified

BOOL IsModified ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli Państwo formantu została zmodyfikowana, ponieważ została ostatnio zapisana; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, jeśli Państwo formantu została zmodyfikowana. Stan formantu jest modyfikowane po zmianie wartości pola właściwości.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::SetModifiedFlag

Index