COleControl::InvalidateRgn

nieważne InvalidateRgn ( CRgn * pRgn, BOOL bErase = TRUE );

Parametry

pRgn

Wskaźnik do obiektu CRgn , która identyfikuje obszar wyświetlania obiektu OLE, aby unieważnić, w kliencie współrzędne okna zawierającego. Jeśli ten parametr ma wartość NULL, jakim jest cały obiekt.

bErase

Określa, czy tło w rejonie unieważnione ma zostać wymazane. Jeśli TRUE, tło jest wymazywane. Jeśli Fałsz, tło pozostaje bez zmian.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji unieważnianie okna kontenera klienta obszaru w ramach danego regionu. Może to służyć ponowne kontrole bez okien w kontenerze. Unieważnione regionu, wraz z innych obszarów w regionie aktualizacji jest oznaczony do malowania przy następnym WM_PAINT wiadomość jest wysyłana.

Jeśli bErase jest TRUE dla jakiejkolwiek części regionu aktualizacji, tło w całym regionie, nie tylko w danej części, będą wymazane.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index