COleControl::InternalGetFont

CFontHolder& InternalGetFont ( );

Wartość zwracany

Odwołanie do obiektu CFontHolder , zawierającego towarowej obiektu czcionki.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji dostępu do zapasów właściwości czcionki formantu

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::GetFont, COleControl::SetFont

Index