COleControl::GetText

BSTR GetText ( );

Wartość zwracany

Bieżącą wartość ciągu tekstowego kontroli lub ciąg o zerowej długości, jeżeli nie ciąg jest obecny.

Uwaga   Więcej informacji na temat typu BSTR danych zobacz Typy danych w sekcji makra i Globals.

Uwagi

Ta funkcja implementuje funkcji Get zapasów tekst lub właściwość Caption. Należy zauważyć, że obiekt wywołujący tej funkcji należy wywołać SysFreeString na wartość zwracany w celu wolna zasobu. W ramach realizacji kontroli użyj InternalGetText dostępu do celów kontroli zapasów tekst lub właściwość Caption.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::InternalGetText, COleControl::SetText

Index