COleControl::GetRectInContainer

BOOL GetRectInContainer ( LPRECT lpRect );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli formant jest aktywny w miejscu; inny sposób 0.

Parametry

lpRect

Wskaźnik do struktury prostokąt, do którego zostaną skopiowane współrzędne formantu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do uzyskania współrzędne formantu prostokąt względem kontenera, wyrażone w jednostkach urządzenia. Prostokąt jest prawidłowa, jeśli formant jest aktywny w miejscu.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::SetRectInContainer, COleControl::GetControlSize

Index