COleControl::GetFocus

CWnd * przy uzyskaniu fokusu ( );

Wartość zwracany

Jeśli formant jest aktywny i bez okien, zwraca ten , jeśli formant ma aktualnie fokusem klawiatury (określone przez formantu kontenera) lub wartość NULL , jeśli nie ma fokusu.

W przeciwnym razie zwraca obiekt CWnd , który ma fokus, (równoznaczny z CWnd::GetFocus).

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy obiekt COleControl ma fokus. Aktywowany formant otrzymuje fokus, gdy wywoływana jest SetFocus.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::SetFocus

Index