COleControl::GetEnabled

BOOL GetEnabled ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli formant jest włączony; inny sposób 0.

Uwagi

Ta funkcja implementuje funkcję Get z kontroli zapasów właściwość Enabled.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::SetEnabled, COleControl::OnEnabledChanged

Index