COleControl::GetDC

CDC * GetDC ( LPCRECT lprcRect = NULL, DWORD dwFlags = OLEDC_PAINTBKGND );

Wartość zwracany

Wskaźnik do kontekstu urządzenia wyświetlania dla kontenera obszaru klienta CWnd w przypadku powodzenia; w przeciwnym razie wartość zwracana jest wartość NULL. Kontekstu urządzenia wyświetlania może służyć w kolejnych funkcje interfejsu GDI do rysowania w obszarze klienta kontenera okna.

Parametry

lprcRect

Wskaźnik prostokąt formant chce odświeżyć, zgodnie ze współrzędnymi klienta formantu. Wartość NULL oznacza obiekt pełny zakres.

dwFlags

Rysowanie atrybuty kontekstu urządzenia. Opcjami są:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zapewnienia środków dla obiektu bez okien do kontekstu urządzenia Pobierz screen (lub zgodny) z jego kontenera. ReleaseDC funkcji składowej musi zostać wywołana zwolnienie kontekście po malowania. Podczas wywoływania GetDC, obiekty przekazać prostokąt, które chcą rysować w w ich własny współrzędnymi klienta. GetDC tłumaczy je na współrzędne obszaru klienckiego kontenera. Obiekt nie powinny żądać pożądanych prostokąt rysowania większy niż własne klienta obszaru prostokąt, których rozmiar można pobrać z GetClientRect. Zapobiega to obiekty przypadkowo rysunku, gdzie nie są supposed to.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::ReleaseDC

Index