COleControl::GetCapture

CWnd * GetCapture ( );

Wartość zwracany

Jeśli formant jest aktywny i bez okien, zwraca ten , jeśli formant ma obecnie myszy przechwytywania (określone przez formantu kontenera) lub wartość NULL , jeśli nie ma pliku przechwytywania.

W przeciwnym razie zwraca obiekt CWnd , który ma przechwytywania myszy, (równoznaczny z CWnd::GetCapture).

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy obiekt COleControl ma przechwytywania myszy. Aktywowany formant odbiera przechwytywania myszy po wywołaniu SetCapture.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::SetCapture, COleControl::ReleaseCapture

Index