COleControl::GetBackColor

OLE_COLOR GetBackColor ( );

Wartość zwracany

Wartość zwracany określa bieżący kolor tła jako wartość OLE_COLOR , jeśli kończy się pomyślnie. Wartość tę można przetłumaczyć na wartość COLORREF w wyniku wywołania TranslateColor.

Uwagi

Ta funkcja implementuje funkcję Get z kontroli zapasów właściwość BackColor.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::AmbientBackColor, COleControl::TranslateColor, COleControl::SetBackColor, COleControl::GetForeColor

Index