COleControl::FireMouseUp

nieważne FireMouseUp ( krótkim nButton, krótkim nShiftState, OLE_XPOS_PIXELS x, OLE_YPOS_PIXELS y );

Parametry

nButton

Wartość liczbowa, przycisk myszy wydany. Może mieć jedną z następujących wartości:

nShiftState

Zawiera kombinacji następujących flag:

x

X współrzędnych kursora przycisku myszy została ogłoszona. Współrzędna nazywa się względem lewego górnego rogu okna kontroli.

y

Y-coordinate kursor przycisku myszy została ogłoszona. Współrzędna nazywa się względem lewego górnego rogu okna kontroli.

Uwagi

Wywołana w ramach po zwolnieniu przycisku myszy nad aktywny formant niestandardowy. Jeśli zdarzenie jest zdefiniowana jako niestandardowe zdarzenie, można określać, kiedy zdarzenie jest zwolniony.

Automatyczne wystrzeliwanie zdarzenia MouseUp formantu zdarzenie mapę muszą posiadać zapasów zdarzenia MouseUp zdefiniowane.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::FireMouseDown, COleControl::FireClick, COleControl::FireDblClick

Index