COleControl::FireMouseMove

nieważne FireMouseMove ( krótkim nButton, krótkim nShiftState, OLE_XPOS_PIXELS x, OLE_YPOS_PIXELS y );

Parametry

nButton

Wartość numeryczna przycisków myszy wciśnięty. Zawiera kombinacji następujących wartości:

nShiftState

Zawiera kombinacji następujących flag:

x

X współrzędnych kursora. Współrzędna nazywa się względem lewego górnego rogu okna kontroli.

y

Y współrzędnych kursora. Współrzędna nazywa się względem lewego górnego rogu okna kontroli.

Uwagi

Wywoływany przez ramy, gdy kursor jest przesuwany nad aktywny formant niestandardowy. Jeśli zdarzenie jest zdefiniowana jako niestandardowe zdarzenie, można określać, kiedy zdarzenie jest zwolniony.

Automatyczne wystrzeliwanie wystąpienie zdarzenia MouseMove formantu zdarzenie mapę musi mieć zapasów zdarzenie MouseMove, definicja.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index