COleControl::FireMouseDown

nieważne FireMouseDown ( krótkim nButton, krótkim nShiftState, OLE_XPOS_PIXELS x, OLE_YPOS_PIXEL y );

Parametry

nButton

Wartość numeryczna przycisk myszy wciśnięty. Może zawierać jedną z następujących wartości:

nShiftState

Zawiera kombinacji następujących flag:

x

X współrzędnych kursora, kiedy został wciśnięty przycisk myszy. Współrzędna nazywa się względem lewego górnego rogu okna kontroli.

y

Y współrzędnych kursora, kiedy został wciśnięty przycisk myszy. Współrzędna nazywa się względem lewego górnego rogu okna kontroli.

Uwagi

Wywołana w ramach po naciśnięciu przycisku myszy nad aktywny formant niestandardowy. Jeśli zdarzenie jest zdefiniowana jako niestandardowe zdarzenie, można określać, kiedy zdarzenie jest zwolniony.

Automatyczne wystrzeliwanie zdarzenia MouseDown formantu zdarzenie mapę muszą posiadać zapasów zdarzenie MouseDown zdefiniowane.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::FireMouseUp, COleControl::FireMouseMove, COleControl::FireClick

Index