COleControl::FireKeyPress

nieważne FireKeyPress ( USHORT * pnChar );

Parametry

pnChar

Wskaźnik wartości znaków naciśnięcia klawisza.

Uwagi

Wywołać ramy, jeśli klawisz jest wciśnięty i zwolnione, gdy formant niestandardowy jest aktywny interfejsu użytkownika w kontenerze. Jeśli zdarzenie jest zdefiniowana jako niestandardowe zdarzenie, można określać, kiedy zdarzenie jest zwolniony.

Odbiorca zdarzeń może zmodyfikować pnChar, na przykład, Konwertuj wszystkie małe litery na wielkie litery. Jeśli chcesz zbadać znak zmodyfikowany, zastąpić OnKeyPressEvent.

Automatyczne wypalania zdarzenia KeyPress występują, formantu zdarzenie mapę muszą posiadać zapasów zdarzenie KeyPress, definicja.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::OnKeyPressEvent, COleControl::FireKeyDown, COleControl::FireKeyUp

Index