COleControl::DoSuperclassPaint

niew&ażne DoSuperclassPaint ( CDC * pDC, Stała CRectamp; rcBounds );

Parametry

pDC

Wskaźnik do kontekstu urządzenia kontenera kontroli.

rcBounds

Obszar, w którym formant ma być sporządzona.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji prawidłowo obsługiwać malowanie nieaktywnego formant OLE. Ta funkcja powinna można używać wyłącznie, jeżeli OLE formant podklas formant Windows i powinna zostać wywołana OnDraw funkcji formantu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji i instacji sterowania systemu Windows, zobacz artykuł formantów ActiveX: instacji formant Windows w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::OnDraw

Index