COleControl::ControlInfoChanged

nieważne ControlInfoChanged ( );

Uwagi

Wywołania tej funkcji, gdy zestaw symboli obsługiwane przez formant został zmieniony. Po otrzymaniu powiadomienia, formantu kontenera uzyskuje nowy zestaw symboli poprzez wywołanie do IOleControl::GetControlInfo. Należy zauważyć, że kontener nie jest wymagane aby odpowiedzieć na to powiadomienie.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index