COleControl::BoundPropertyRequestEdit

BOOL BoundPropertyRequestEdit ( DISPID dispid );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zmiana jest dozwolona; przeciwnym razie 0. Wartością domyślną jest różna od zera.

Parametry

dispid

Identyfikator wysyłki powiązane właściwości formantu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji uprawnień do żądania od interfejsu IPropertyNotifySink , aby zmienić wartość właściwości związany dostarczane przez formant. Jeśli odmowa uprawnień kontroli nie muszą pozwolić wartość zmiany właściwości. Można to zrobić, pomijając lub braku działania, który próbował zmienić wartość właściwości.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::BoundPropertyChanged

Index