COleControl::AmbientDisplayName

CString AmbientDisplayName ( );

Wartość zwracany

Nazwa formantu OLE. Wartością domyślną jest ciąg o zerowej długości.

Uwagi

Nazwa, którą kontenera ma przypisane do formantu może służyć w komunikatów o błędach wyświetlanych użytkownikowi. Należy zauważyć, że kontener nie jest wymagany do obsługi tej właściwości.

Omówienie COleControl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index