COleClientItem::UpdateLink

BOOL UpdateLink ( );

Wartość zwracany

Różną od zera w przypadku powodzenia; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do niezwłocznego aktualizowania danych prezentacji towaru OLE. Dla połączone elementy funkcja wyszukuje źródła łącza do uzyskania nowej prezentacji dla elementu OLE. Proces ten może obejmować, uruchomiony jeden lub więcej aplikacji serwera, które może być czasochłonne. Dla elementów osadzonych funkcja działa rekursywnie, sprawdzanie, czy osadzony element zawiera łącza, które może być nieaktualny i ich uaktualnienia. Użytkownik może również ręcznie zaktualizować poszczególnych łączy za pomocą okna dialogowego łącza.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleLink::Update w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleLinksDialog

Index