COleClientItem::SetLinkUpdateOptions

nieważne SetLinkUpdateOptions ( OLEUPDATE dwUpdateOpt );

Parametry

dwUpdateOpt

Wartość opcji aktualizacji łącza dla tego elementu. Wartość ta musi być jedną z następujących czynności:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do ustawiania opcji aktualizacji łącza w celu przedstawienia określonego elementu połączone. Zazwyczaj użytkownik nie powinien zmieniać opcje aktualizacji, wybrany przez użytkownika w oknie dialogowym łącza.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleLink::SetUpdateOptions w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::GetLinkUpdateOptions, COleLinksDialog

Index