COleClientItem::SetItemRects

BOOL SetItemRects ( LPCRECT lpPosRect = NULL, LPCRECT lpClipRect = NULL );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inaczej, 0.

Parametry

lprcPosRect

Wskaźnik do prostokąta zawierającego granice element OLE względem jego okno nadrzędne, zgodnie ze współrzędnymi klienta.

lprcClipRect

Wskaźnik do prostokąta zawierającego granice widoczne części elementu OLE względem jego okno nadrzędne, zgodnie ze współrzędnymi klienta.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji należy ustawić prostokąta obwiedni lub Prostokąt widoczny elementu OLE. Ta funkcja jest wywoływana przez realizację domyślne funkcji członek OnChangeItemPosition . Ta funkcja powinna wywołać, gdy stanowisko lub widocznej częoci OLE element zmian. Zazwyczaj to oznacza, że wywołania go z widoku użytkownika OnSize i OnScrollBy Członkowskie funkcje.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleInPlaceObject::SetObjectRects w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::OnChangeItemPosition, COleClientItem::OnGetItemPosition

Index