COleClientItem::SetHostNames

nieważne SetHostNames ( LPCTSTR lpszHost, LPCTSTR lpszHostObj );

Parametry

lpszHost

Wskaźnik do użytkownika widoczne nazwy aplikacji kontenera.

lpszHostObj

Wskaźnik ciąg identyfikacyjny kontener, który zawiera element OLE.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby określić nazwę aplikacji kontenera i nazwę kontenera dla elementu OLE osadzonych. Jeżeli aplikacji serwera został napisany przy użyciu biblioteki klas Microsoft Foundation, ta funkcja wywołuje funkcję Państwa OnSetHostNames dokumentu COleServerDoc , który zawiera element OLE. Te informacje są używane w oknie tytuły, gdy jest edytowany element OLE. Każdym dokumencie kontenera jest załadowany, ramy wymaga tej funkcji dla wszystkich elementów OLE w dokumencie. SetHostNames ma zastosowanie tylko do elementów osadzonych. Nie jest konieczne do wywołania tej funkcji każdorazowo, który uaktywnia osadzony element OLE do edycji.

Jest to tak zwane automatycznie nazwę aplikacji i nazwę dokumentu po załadowaniu obiektu lub gdy plik jest zapisywany pod inną nazwą. W związku z tym nie jest zwykle konieczna do wywołania tej funkcji bezpośrednio.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleObject::SetHostNames w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleServerDoc::OnSetHost&Names

Index