COleClientItem::SetExtent

nieważne SetExtent ( Stała CSizeamp; rozmiar, DV&ASPECT nDrawAspect = DVASPECT_CONTENT );

Parametry

rozmiar

Obiekt CSize , który zawiera informacje o rozmiarze.

nDrawAspect

Określa aspekt elementu OLE, którego granice wyznacza się. Możliwe wartości zobacz SetDrawAspect.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby określić, ile miejsca jest dostępna do elementu OLE. Jeżeli aplikacji serwera został napisany przy użyciu biblioteki klas Microsoft Foundation, to powoduje, że funkcja Państwa OnSetExtent odpowiedniego obiektu COleServerItem , aby wywołać. Element OLE można dostosować odpowiednio jego wyświetlania. Wymiary muszą być w jednostkach MM_HIMETRIC . Wywołanie tej funkcji, gdy użytkownik zmienia rozmiar elementu OLE lub jeśli obsługuje niektóre formy negocjacji Układu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleObject::SetExtent w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::GetExtent, COleClientItem::GetCachedExtent, COleServerItem::OnSetExtent

Index