COleClientItem::Run

nieważne Run( );

Uwagi

Uruchamia aplikację skojarzonej z zapasem.

Wywołać funkcję Państwa uruchomić , aby uruchomić aplikację serwera przed uaktywnieniem elementu. Odbywa się to automatycznie Uaktywnij i DoVerb, więc zazwyczaj nie jest konieczne do wywołania tej funkcji. Wywołanie tej funkcji, jeśli jest uruchomiony serwer aby ustawić atrybutu elementu, takie jak SetExtent, przed wykonaniem DoVerb.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::IsRunning

Index