COleClientItem::ReactivateAndUndo

BOOL ReactivateAndUndo ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uaktywnić element OLE i cofanie ostatniej operacji wykonanych przez użytkownika podczas edycji w miejscu. Jeżeli aplikacji kontenera obsługuje polecenia Cofnij, nazwać tę funkcję, jeśli użytkownik wybierze polecenie Cofnij niezwłocznie po dezaktywowanie element OLE.

Jeżeli aplikacji serwera są zapisywane z bibliotek klasy Microsoft Foundation, ta funkcja powoduje wywołanie COleServerDoc::OnReactivateAndUndo serwer.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleInPlaceObject::ReactivateAndUndo w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::OnReactivateAndUndo, COleClientItem::OnDeactivateAndUndo

Index