COleClientItem::OnSetMenu

wirtualne nieważne OnSetMenu ( CMenu * pMenuShared, HOLEMENU holemenu, HWND hwndActiveObject );

Parametry

pMenuShared

Wskaźnik do menu kompozytowe zbudowane przez wywołania funkcji członek OnInsertMenus i :: InsertMenu funkcji.

holemenu

Dojście do deskryptora menu, zwrócony przez :: OleCreateMenuDescriptor funkcja, lub NULL jeśli wysyłający kod ma zostać usunięte.

hwndActiveObject

Dojście do okna edycji elementu OLE. Jest to okno, w którym będą otrzymywać poleceń edycji z OLE.

Uwagi

Wywołany w ramach dwa razy po aktywacji w miejscu rozpoczyna się i kończy; po raz pierwszy zainstalować w złożonych menu i po raz drugi (z holemenu równa NULL) go usunąć. Domyślna implementacja instaluje lub usuwa menu Projekt wstępny, a następnie wywołuje OleSetMenuDescriptor funkcji do zainstalowania lub usunięcia przyznawał kodu. Zastąpić tę funkcję, jeśli domyślna implementacja nie jest odpowiedni dla aplikacji. Jeśli można zastąpić tę funkcję, należy prawdopodobnie przesłonięciu OnInsertMenus i OnRemoveMenus jak również. To jest zaawansowanym wykonać.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OleCreateMenuDescriptor, OleSetMenuDescriptor, i IOleInPlaceFrame::SetMenu w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::OnInsertMenus, COleClientItem::OnRemoveMenus

Index