COleClientItem::OnRemoveMenus

wirtualne nieważne OnRemoveMenus ( CMenu * pMenuShared );

Parametry

pMenuShared

Punkty do menu kompozytowe zbudowane przez wywołania funkcji członek OnInsertMenus.

Uwagi

Wywoływany przez ram do usunięcia kontenera menu z określonym menu kompozytowe, podczas aktywacji w miejscu zakończenia.

Domyślna implementacja usuwa menu kontener pMenuShared na miejscu, oznacza to, że grupy menu Plik, kontener i okna. Zastąpić tę funkcję, jeśli domyślna implementacja nie jest odpowiedni dla aplikacji; na przykład, jeżeli aplikacja nie używa szablonów dokumentów dla skojarzenie zasobów z typów dokumentów. Jeśli można zastąpić tę funkcję, należy prawdopodobnie przesłonięciu OnInsertMenus i OnSetMenu jak również. To jest zaawansowanym wykonać.

Podmenu na pMenuShared może być używane przez więcej niż jednego złożonych menu, jeśli serwer ma wielokrotnie wzywał OnInsertMenus. W związku z tym nie należy usunąć wszelkie podmenu w Twojej zastępowanie OnRemoveMenus; tylko należy je odłączyć.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleInPlaceFrame::RemoveMenus w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::OnInsertMenus, COleClientItem::OnSetMenu

Index