COleClientItem::OnGetWindowContext

wirtualne BOOL OnGetWindowContext ( CFrameWnd ** ppMainFrame, CFrameWnd ** ppDocFrame, LPOLEINPLACEFRAMEINFO lpFrameInfo );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

ppMainFrame

Wskaźnik wskaźnik, aby oknie główna ramka.

ppDocFrame

Wskaźnik wskaźnik, aby oknie ramki dokumentu.

lpFrameInfo

Wskaźnik do struktury OLEINPLACEFRAMEINFO , który będzie odbierał ramki okno informacji.

Uwagi

Wywołana w ramach po aktywowaniu elementu w miejscu. Ta funkcja służy do pobierania informacji o elemencie OLE okno nadrzędne.

Jeśli pojemnik jest aplikacją MDI, domyślna implementacja Zwraca wskaźnik do obiektu CMDIFrameWnd w ppMainFrame i wskaźnik do aktywnego obiektu CMDIChildWnd w ppDocFrame. Jeśli pojemnik jest aplikacją SDI, domyślna implementacja Zwraca wskaźnik do obiektu CFrameWnd w ppMainFrame i zwraca wartość NULL w ppDocFrame. Domyślna implementacja wypełnia również członków lpFrameInfo.

Zastąpić tę funkcję, tylko wtedy, gdy domyślna implementacja nie odpowiadał aplikacji; na przykład, jeśli aplikacja ma paradygmat interfejs użytkownika, który różni się od SDI lub MDI. To jest zaawansowanym wykonać.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleInPlaceSite::GetWindowContext a OLEINPLACEFRAMEINFO struktury w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index